บาล์มกระชายดำยับยั้งแบคทีเรีย

นางสาวศิริพร ปราณี
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 09-6928-4284

Read more