บันไดลิงอัจฉริยะเพื่อฝึกความว่องไว

รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fedujmb@ku.ac.th

Read more