บัณฑิตวิทยาลัย จัดมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมยงยุทธไชยศรี (ชั้น 8) อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more

ประกาศรับโครงการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สู่ระบบการวิจัยของประเทศ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่ทำให้ระบบการวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น โดยมีกรอบการวิจัยประกอบด้วย 1 การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม 3. การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 4. การศึกษา

Read more

วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 และเพื่อให้คณะจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนดังกล่าว จึงกำหนดจัดการประชุมรวม 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ

Read more