ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางปฏิบัติของการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบรับทุนและวิธีการโอนเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2562 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอำนวยการโครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562) คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย/การบริการทางวิชาการ  

Read more