การผลิตและการใช้ถ่าน และนํ้าส้มควันไม้คุณภาพสูง จากชีวมวลเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับ ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและรมควัน

ผศ.ดร. กนิฐพร วังใน และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5037 E-mail: fagikpp@ac.th

Read more