เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อยในไร่

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทรศัพท์ 08-5917-1017

Read more

เครื่องวิเคราะห์ คุณภาพน้ำอ้อยในไร่ เพื่อการซื้อขายเชิงพาณิชย์

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสนโทรศัพท์ 08-5917-1017

Read more