ไม้กฤษณา ไม้เศรษฐกิจเพื่อเกษตรกร

ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-8295-6196

Read more

การผลิตน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ นายยุทธนา บรรจง จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.ดร. คณพล จุฑามณี จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดทำชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการผลิต การสกัด วิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีศักยภาพ และหาระบบการปลูก การจัดการที่เหมาะสมในระบบการปลูกเพื่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยในระดับอุตสาหกรรม

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง ธูปหอมชนิดแท่งจากกากไม้กฤษณาที่สกัดน้ำมัน

ผู้ที่ได้คิดค้นโครงการวิจัยนี้ขึ้นมา ก็คือ คุณวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัย จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์ และคณะทำงาน ในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดแท่งจากกากไม้กฤษณาที่สกัดน้ำมัน

Read more

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551

   ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลชมเชย) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน >> รายละเอียด  

Read more