ไส้กรอกปลาอิมัลชัน

ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์ และดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร จากภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการผลิตไส้กรอกปลาอิมัลชันที่เตรียมโดยใช้น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์แทนที่น้ำมันถั่วเหลือง

Read more