การพัฒนาระบบทำความเย็นภาชนะบรรจุน้ำนมโคดิบ

ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์  อินทรวิรัตน์  และคณะทีมวิจัย
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน  โทร. 08-5058-0904

Read more

เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมวัวดิบ

ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-1903-6571

Read more

โซย่าเกิร์ต

ผลงานวิจัยโดย นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร 02 942 8609 ต่อ 1605

Read more

Cowlog แอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

Cowlog แอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม เป็นระบบช่วยเกษตรตัดสินใจบริหารจัดการฟาร์มโคนมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมุลทุกรายงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร และช่วยในการแจ้งเตือนกิจกรรมที่จำเป็น อาทิ การผสมพันธุ์ วันคลอดของโค วันผลิตน้ำนม เพื่อลดการสูญเสียรายได้ และบริหารจัดการภายในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามได้ที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1419

Read more

นมกระบือ น้ำนมคุณภาพเพื่อสุขภาพ

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่น่าสนใจ เป็นผลงานเกี่ยวกับอาหารที่เราบริโภคกัน และน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เชื่อว่าทุกคนต้องเคยบริโภคกันอย่างแน่นอน สิ่งที่กล่าวมานี้นั่นก็คือ น้ำนม แต่ถ้าเป็นน้ำนมโค นมแพะ นมแกะ ทุกคนก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่ผลงานที่จะนำเสนอในวันนี้ เป็นน้ำนมจากสัตว์ที่หลายคนคงไม่คิดว่าจะนำมารับประทานกันครับ หรืออาจจะไม่เป็นที่นิยม นั่นก็คือ น้ำนมจากกระบือ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานของ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และนางสาวปิยธิดา งอกงาม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

Read more