ดร.นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award

ดร.นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award จาการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science

Read more

แสดงความยินดีแก่ ดร.นุษรา สินบัวทอง ข้าราชการดีเด่น มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นุษรา สินบัวทอง ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ดร. นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Certificate for Outstanding Presentation/Contribution

ดร. นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับ Certificate for Outstanding Presentation/Contribution จากผลงานวิจัย 3 เรื่องจาก Peking University, Beijing, China ในการประชุมวิชาการ Global

Read more

แสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก จำนวน 8 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ส่วนระบบการโอนเงินทุนวิจัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  

Read more