รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดีเด่น)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียม” (Processing and Properties of Porous NiTi) โดย ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์) วิทยานิพนธ์ของ : Northwestern University , สหรัฐอเมริกา

Read more