หัววัดนิวตรอนแบบใหม่ ฝีมือคนไทย

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง จากภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหัววัดอนุภาคทางรังสี (Gas Electron Multiplier ; GEM) มาประยุกต์ใช้ในการวัดอนุภาคนิวตรอนแทนการใช้หัววัดชนิดเดิมที่ใช้ ฮีเลียม-3 เป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อหาวัสดุที่มีราคาถูกว่าฮีเลียม-3 มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจหาวัตถุอันตรายที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้

Read more

วัสดุกำบังอนุภาคนิวตรอน

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง และน.ส.ดลฤดี โตเย็น จากภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการกำบังอนุภาคนิวตรอน โดยพบว่า พาราฟินเป็นหนึ่งในวัสดุกำบังอนุภาคนิวตรอนที่ได้รับความนิยม เนื่องจากพาราฟินมีส่วนประกอบของไฮโดรเจนในปริมาณที่สูง จึงมีความสามารถในการลดทอนพลังงานของอนุภาคนิวตรอนได้ดี และมีต้นทุนในการผลิตไม่สูง

Read more