แอปพลิเคชัน นิล 4.0 เวอร์ชัน 2

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

Read more

แอปพลิเคชัน นิล 4.0 เวอร์ชัน 2

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

Read more

แอปพลิเคชั่น นิล 4.0 เวอร์ชั่น 2

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

Read more

นิล 4.0 : แอปพลิเคชั่นเลี้ยงปลานิลอัจฉริยะบนมือถือ

เพื่อให้การบริหารจัดการการเลี้ยงปลานิลแบบเข้มแข็ง ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน มีระบบการผลิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของตลาด รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติในการตรวจวัดและควบคุมปัจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้การเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นต้นแบบ ระบบจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูล ควบคุมอุปกรณ์รวมถึงการรายงานผลหรือแจ้งเตือนในกรณีเกิดความผิดปกติ ส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มื

Read more