ขอเชิญร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัย “โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2557” วันที่ 14-15 ก.ค.58 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ

  Download : กำหนดการ กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) โครงการวิจัยเดี่ยว กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทชุดโครงการวิจัย ลำดับการจัดแสดงโปสเตอร์(196 โครงกำรวิจัย) ลงทะเบียนร่วมงาน (ขยายเวลาถึงวันที่ 6 ก.ค 58 เวลา 18.00

Read more