ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ และ นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงาน : “หุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส” จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -> รายละเอียด

Read more