บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์

บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ จาก : ประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 1. SEM Micrograph – Biological Science ได้รับ 2 รางวัล คือ – รางวัล Second

Read more

บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์

  งานกล้องจุลทรรศน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ณโรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี วันที่ 23-25 มกราคม 2556 และได้รับรางวัลภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ดังนี้  SEM Micrograph – Biological Science ได้รับ

Read more