รายการวิทยุ เรื่อง การปลูกข้าวและจัดการแปลงนา/ธานี ศรีวงศ์ชัย ตอนที่ 2

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง การปลูกข้าวและจัดการแปลงนา/ธานี ศรีวงศ์ชัย

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more