ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2564 โดยแนบแบบฟอร์มการขอเสนอชื่อที่แนบมานี้ ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.promotion-scitec.or.th หมดเขตส่งภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  โดยจัดส่งมาที่ศาสตราจารย์ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

Read more

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ติดต่อกันประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา สำหรับปีนี้คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น กำลังพิจาณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านโปรดพิจาณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล โดยโปรดใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อที่แนบมา ในการนี้ท่านอาจเสนอมากกว่า 1 ชื่อก็ได้   โปรดส่งการเสนอชื่อ ภายในวันศุกร์ที่

Read more

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีรางวัล  “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 โดยท่านสามารถ Download เอกสารได้จาก www.promotion-scitec.or.th ในการนี้อาจเสนอได้มากกว่า 1 ชื่อ หรือสามารถสมัครด้วยตัวเองก็ได้ โดยส่งชื่อภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามเพิ่มเติม ; นายวิญญู แสงทอง โทร.02

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รางวัล

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รางวัล คือ 1. นายสกล ฉายศรี ได้รางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน)

Read more