แสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

เมื่อช่วงเดือน มกราคม 2558-ปัจจุบัน มีอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัย

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการฝึกอบรบฯ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 สวพ.มก.จัดโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 3 โดยมีการเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน      

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิจัย และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Download : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

Read more