ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ฯ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์

Read more

สัมภาษณ์ ศ.ดร. จรัญ จันทลักขณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2539 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2539 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์โคกำแพงแสน และการสัมภาษณ์เรื่อง ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย   พิธีกร: พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษรผลิตรายการ: ณัฐพร พันธุ์ยาง 

Read more

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550

   สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ >> รายละเอียด

Read more