บุคลากร สวพ.มก. รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 บุคลากร สวพ.มก. ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวมาลี สกุลนิยมพร และ นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ ในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

Read more