การปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาว โดยวิธีคัดเลือกจีโนม

น.ส. นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 034-756-624 E-mail: ffisncp@ku.ac.th

Read more