สวพ.มก.แสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ (อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. )ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctoral Degree of Philosophy) จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยยามากูชิ

Read more

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctoral Degree of Philosophy) จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยยามากูชิ

Brief Introduction of Dr. Napavarn Noparatnaraporn by Masaaki Oka, President of Yamaguchi University at Yamaguchi University Honorary Degree Conferment Ceremony

Read more

สวพ.มก.จัดบรรยาย เรื่อง ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ โดย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.กล่าวต้อนรับ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ และการสนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.วช.” โดย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ และการสนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.- วช.”

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้รับการมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารการสนับสนุนทุนวิจัย รวม 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่องด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเรื่องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ กลุ่มเรื่องด้านพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more