ดอกไม้จากกาบกล้วย

ผศ. ดร.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร/ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. 091-021-9191 E-mail: fengnllg@ku.ac.th

Read more