ต้นแบบ “บ้านนกแอ่นกินรัง”

ผศ.ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Read more

ต้นแบบ “บ้านนกแอ่นกินรัง”

ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก.เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย พัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หาดวนกร มก. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหารทุนและสารสนเทศงานวิจัย ร่วมติดตามประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2560-2561 โดยการนำเสนอและเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย เพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read more