โดรนเพื่อการเกษตร

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more

การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ที่ไร่สุวรรณฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more

การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ที่ไรสุวรรณฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mal: agrtns@ku.ac.th

Read more

การปลูกกัญชาในระบบ indoor

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more

เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more

รู้เกษตร-Agri Pro

รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะนักวิจัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: taneesree@yahoo.com

Read more

แอปพลิเคชัน rice เวลา

ผลงานวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

Read more

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้

ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นที่นิยมในการบริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพการหุงต้มที่ดีเมื่อหุงสุกแล้วจะนิ่มและมีกลิ่นหอม ถึงแม้ว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะเป็นข้าวคุณภาพดี แต่ก็มีข้อจำกัดคือ เป็นข้าวที่ไม่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคหรือแมลง โดยเฉพาะโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae ที่พบว่ามีการระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อยู่เสมอ ซึ่งในแต่ละปีการระบาดของโรคไหม้ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวลดลงประมาณ 5% จากที่ควรจะได้ แต่หากพบการระบาดของโรคไหม้อย่างรุนแรงก็อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีความคล้ายกับพันธุ์ขาวดอกมะลิ

Read more

application การปลูกข้าว Rice สาระ

application การปลูกข้าว Rice สาระ ถอดเนื้อหาจากหนังสือ “การปลูกข้าว” มาพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่นใน Smart Phone ที่ใช้ระบบ Android เพื่อเป็นคู่มีอ้างอิงข้อมูลการปลูกข้าวสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งยังได้พัฒนาส่วนสำหรับบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนาของชาวนา ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบกำไรขาดทุนได้ทันที ทำให้สามารถวางแผนการผลิตข้าวทั้งในฤดูปลูกหรือฤดูถัดไปได้ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

Read more