วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ

วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก สามารถปรับสมบัติ (การอุ้มน้ำและระบายอากาศ) ทางกายภาพ และปริมาณธาตุอาหารตามต้องการ สามารถทดแทนพีทมอส ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3428-1084

Read more

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบประหยัด

เป็นผลงานที่น่าสนใจของ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ และนายจตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ จากภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้­อน ได้ทำการค้นคว้าวิจัย เรื่อง “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบประหยัด” ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการปลูกพืชไ­ร้ดิน จนประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเ­กษตรแผนใหม่

Read more