มก.ร่วมกับ วช.จัดหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”

“การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยวิทยากรดังนี้ 1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการ “เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด”

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด” โดย รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more