แสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก จำนวน 8 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ส่วนระบบการโอนเงินทุนวิจัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ระดับดี)

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ผลงานเรื่อง : KU-AF2 : คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน คณะผู้วิจัย 1.ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล (คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2.ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร (คณะเกษตร กพส. ภาควิชาโรคพืช ) 3.นางสุวรรณา

Read more

รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์ ผลงาน : ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด คณะผู้วิจัย 1. นายธนภูมิ มณีบุญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. – ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์) 2. นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

Read more