KAPI แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวพ.มก.คนใหม่

            คุณวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สวพ.มก. เมื่อวันที่29 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

          วันที่ 2 เมษายน 2557 รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัยและประเมินผล และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานวิจัย ของสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานงานวิจัย สวพ.มก. ได้ให้การต้อนรับและแนะนำทีมผู้บริหาร แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน จากสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากทางสถาบันพระบรมราชชนกจัดทำโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสริมความรู้ และทักษะด้านการบริหารงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือในการทำวิจัย

Read more