ววน. เปิดรับคำของบประมาณ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรและอาหาร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มหาวิทยาลัยฯ กำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (Full

Read more