การเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (สำหรับทุนที่เหลือจ่าย) ปี 2557 และ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (สำหรับทุนที่เหลือจ่าย) ปี 2557 และ 2558 (ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558)

Read more