ระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก.

 ประกาศ/ระเบียบ ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download] แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download] Bill Payment [Download] Q&A คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัย KURX        

Read more

ข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ปีงบประมาณ 2556 (จากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.)

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 จำนวนโครงการและงบประมาณทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [Downlod] รายละเอียดโครงการวิจัยทุนภายนอก มก. จำแหน่งตามแหล่งทุน แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ [Downlod] แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ภายนอกประเทศ (ต่างประเทศ) [Downlod]

Read more