สวพ.มก. จัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ สถานที่ทำการวิจัยโครงการวิจัยประเภท 3 สาขา จำนวน

Read more

ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2558

วันที่ 12 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. จัดประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more