พิธีมอบทุนสนับสนุนการวิจัยของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัดร่วมกับ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับทีมผู้บริหารในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก.และผู้บริหารบริษัท ดู เดย์ ครีม จำกัด ที่มอบทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบแบบแผนเปปไทด์ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากเมือกหอยทากในประเทศไทย” ซึ่งมี ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล อาจารย์ประจำภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Read more

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560

ด้วยถึงกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560 (รวมทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี) ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย

Read more

เอกสารประกอบเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560

ประกาศหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเสนอขอทุน ข้อแนะนําในการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download] ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 [Download] ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าอำนวยการโครงการวิจัยจากงบโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน) [Download] ขั้นตอนการกรอกข้อเสนอการวิจัยเข้าสู่ “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR)” [Download] ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย [Download] ปฏิทินการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สวพ.มก. จัดการประชุม เพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำโดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราชผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สกว. และรับฟังการบรรยาย “จากต้น..สู่ปลายทางการวิจัย” โดย ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ นักวิจัยผลงานดีเด่นของ สกว. ปี 2557

Read more

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ที่เป็นความร่วมมือในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) คือ วช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Read more

สนพ. เปิดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงงาน และแผนพลังงานทดแทน โดยมีสาขาวิจัยที่ให้การสนับสนุนดังนี้ 1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน       1.1 ภาคอุตสาหกรรม       1.2 ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย

Read more

บัณฑิตวิทยาลัย จัดมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมยงยุทธไชยศรี (ชั้น 8) อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more

การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

Read more

ด่วน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขยายเวลาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบ NRMS

ด่วน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขยายเวลาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า  ประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบNRMS (www.nrms.go.th) จากวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ นักวิจัยต้องนำส่งข้อเสนอการวิจัยที่มีความสมบูรณ์ มาถึง วช. ในเวลาราชการของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Commission)

  ทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Commission)  เป็นทุนวิจัยขนาดใหญ่และสนับสนุนต่อเนื่อง 3-5 ปี  มีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยผ่านทางเว็ปไซต์  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html  โดยโจทย์วิจัยกำหนดจากความต้องการของสหภาพยุโรปและเน้นการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  กำหนดการเปิด/ปิดรับข้อเสนอโครงการ และการให้ทุนขึ้นอยู่กับประเภทของทุนและหัวข้อ ดาวน์โหลด คู่มือการขอทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป

Read more