ข้อเสนอโครงการทุนมุ่งเป้า 2560 (ที่มีการใช้สัตว์) ขอให้ส่งแบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

  ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจะเปิดระบบ NRMS ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Website ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

Read more