การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอทุน สกว.

เอกสารประกอบการบรรยาย  นโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรม S-Curve) – ชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ – ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ – ชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ทุนมุ่งเป้า  – ชุดโครงการยางพารา – ชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – ชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล –

Read more

การบรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี2561 รอบที่ 2”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี2561 รอบที่ 2” วิทยากรโดย คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบทุน คอบช.ประเภททุนมุ่งเป้า ประจำปี 2560

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบทุน คอบช.ประเภททุนมุ่งเป้า ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กลยุทธ์พิชิตทุนมุ่งเป้า “ลบจุดอ่อน เพิ่มจุดต่างๆ เสริมจุดแข็ง”  โดย นายสุขวัฒน์

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุน คอบช. ประเภททุนมุ่งเป้า และทุน สกว.ประจำปี 2560

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สวพ.มก. จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุน คอบช. ประเภททุนมุ่งเป้า และทุน สกว.ประจำปี 2560 ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โพธิยะราชนำเสนอภาพรวมของทุนในส่วนภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2

Read more

ประชุมพัฒนาโครงการ “ยางพารา” 30 มิ.ย. 58 (เช้า)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงาน สำนักประสานงานชุดโครงการ “ยางพารา” สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ข้อคิดเห็น/คำแนะนำ ต่อข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการเรื่อง ยางพารา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยยางพารา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09:30-12:00 น.

Read more

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปี 2558

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2558 เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ “แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ” จึงกำหดนการจัดประชุมในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม 4 ครั้งคือ ครั้งที่ 1

Read more