ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล” เปิดการเสวนา โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก.   ดำเนินรายการเสวนา โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เสวนาเรื่อง

Read more