แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิ ชนิดใหม่ของโลก

ค้นพบโดย
นายดำรง เชียรทอง (นิสิตปริญญาเอก)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr.Michel Sartori
สังกัด Museum of Zoology เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส

Read more

แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิ

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

Read more