เครื่องมือเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากลมร้อนของทหารในห้วงการฝึก

รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ และคณะ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8380 โทร. fscimtm@ku.ac.th

Read more

สวพ.มก. จัดแสดงนิทรรศการ “ผลงานวิจัยด้านยุทธโธปกรณ์ทางทหาร” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้นำผลงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ทางทหาร นำมาจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ หน้าห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more