ระบบเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ(BEBC En SAFE Life System)

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอนวัตกรรม “ระบบเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ์ (BEBC En SAFE Life System)” ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงปัญหาด้านพลังงาน ดินเสื่อม ความยากจน ภาวะโลกร้อนจากภาคการเกษตรที่เกิดจากการเผาขยะชีวมวล การใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงในแปลงเกษตรกรรม เป็นโครงสร้างอยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้

Read more

สวพ.มก. ร่วมรำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”

          เมื่อวันที่ 1 -2 กันยายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น นายสืบ นาคะเสถียร   เพื่อรำลึกคุณงามความดี ผู้เป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย

Read more

แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ฉบับปรับปรุงล่าสุดเป็นภาษาไทย (กรกฎาคม 2555)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมฉบับปรับปรุงล่าสุด (กรกฎาคม 2555) เป็นภาษาไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในการแปลเอกสารทั้งฉบับ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการดําเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

Read more