ทดแทนการใช้บอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียวด้วยเบสจากธรรมชาติ

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ กัญญารัตน์ รี้พลกุล และ สุกัญญา อานุภาพสโมสร จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยหาเบสจากธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทนการใช้บอแรกซ์ในอาหารประเภทแป้งหรือข้าวเหนียว ศึกษาผลของเบสชนิดต่าง ๆ และบอแรกซ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติด้านกายภาพของข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียว รวมทั้งผลต่อแป้งและสตาร์ชขนิดต่าง ซึ่งในงานวิจัยได้เลือกขนมจ้างเป็นตัวอย่างอาหารจากข้าวเหนียว

Read more