ถั่วเขียว : ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML 2

    แหล่งที่มาและประวัติ ถั่วเขียวสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ KUML2 เป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาจากลูกผสมระหว่างสายพันธุ์  VC4152C กับ VC1560A ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อแม่ที่คัดเลือกมาจากสายพันธุ์ถั่วเขียวของ Asian Regional Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเอเชีย (AVRDC) โดยคัดเลือกจากประชากรชั่วที่ 2 ต้นที่ 12 แล้วปลูกแบบต้นต่อแถว

Read more

ถั่วเขียว : การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Y2CqdHaroe0[/youtube] งานวิจัยด้านถั่วเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มในช่วงปี พ.ศ. 2515-2520  ซึ่ง ผศ.ดร.ประสาน  ยิ่งชล เป็นหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร และเป็นหัวหน้าโครงการปลูกพืชเหลี่อมฤดู (multiple cropping system) ได้ใช้ถั่วในระบบการปลูกพืชต่าง ๆ เช่น ปลูกสลับ (intercropping) และปลูกข้ามฤดู

Read more

ถั่วเขียว: ประวัติการพัฒนาการวิจัยถั่วเขียวในประเทศไทย

    ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าประเทศไทยเริ่มปลูกถั่วเขียวเมื่อใด แต่จากบันทึกของนักวิชาการที่ดำเนินการวิจัยด้านถั่วเขียว ได้บันทึกไว้ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2490-2492 ถั่วเขียวที่เกษตรกรปลูกในขณะนั้นมีเมล็ดเล็กมาก น้ำหนักเมล็ดที่ปลูกในอัตราเพียง 2.75 กก./ไร่ ตัวอย่างเช่นพันธุ์ ‘ศรีสำโรง’เป็นถั่วเขียวที่เกษตรกรในจังหวัดสุโขทัยนิยมปลูก ผลผลิตเฉลี่ยจะได้ประมาณ 85 กก./ไร่ ซึ่งถ้าปลูกในต้นฤดูฝนจะไม่ออกดอก เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสงมากจนถึงกับต้องระบุวันปลูกไว้ว่าควรปลูกระหว่างวันที่ 15-30 กันยายนของทุกปี

Read more

ถั่วเขียว: ความสำคัญของงานวิจัย

           ถั่วเขียวเป็นพืชล้มลุกที่ปลูกกันทั่วไปในพื้นที่เขตร้อน อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า บังกลาเทศ อินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย รวมถึงทางตอนใต้ของแถบยุโรป และอเมริกาใต้บางประทศ ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีอายุสั้น หรือวงจรชีวิตสั้น ใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 65 วัน

Read more

งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถั่วเขียว ชื่อสามัญ Mung Bean, Green Bean ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna radiate L. Class Angiospermae Subclass Dicotyledonae Family Papilionaceae Genus Vigna Species radiate

Read more