ถั่วเขียว: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2

  จากการที่กรมกสิกรรม(กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน)ประกาศส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1 เป็นผลให้พื้นที่ปลูกของถั่วเขียวในประเทศเพิ่มขึ้นโดยตลอดเนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมที่ปลูกกันอยู่และมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้นทำให้สามารถปลูกในระบบการปลูกพืชหลักต่างๆได้มาก ประกอบกับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกถั่วเขียวรายใหญ่ที่สุดของโลกมาก่อนหน้านั้นหลายปีแล้ว    สามารถส่งออกได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอด การเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเขียวของไทยนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2519 มีพื้นที่ปลูกเพียงไม่ถึง 1.4 ล้านไร่ได้เพิ่มเป็นกว่า 2.7 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ถึงเท่าตัว และพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นโดยตลอดจนถึง

Read more