ถั่วเขียว : อนาคตงานวิจัยถั่วเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยรวมยังคงต้องอิงอยู่กับจุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ คือ การวิจัยด้านการเกษตร และนักวิจัยแต่ละคน คงต้องทำงานทั้งด้านพื้นฐานและประยุกต์ เนื่องจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯมีไม่มาก จึงต้องพึ่งผลงานวิจัยของนิสิต โดยเฉพาะนิสิต บัณฑิตศึกษาอีกด้วย ซึ่งวิทยานิพนธ์ของนิสิตต้องเป็นของใหม่ จึงจะสามารถตีพิมพ์เพื่อประกอบการจบการศึกษาได้ ประกอบกับการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯโดยสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ต้องการหลักฐานส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ทำให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องสร้างวัฒนธรรมการตีพิมพ์ขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มหาวิทยาลัยฯจึงควรรับบุคคลกรที่มีศักยภาพในการตีพิมพ์เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และต้องมี job description ให้บุคลากรใหม่ต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่เป็นที่ยอมรับของสากลเป็นระยะ ๆ

Read more