“ถั่วดอยดอกม่วงก่องกานดา” พืชชนิดใหม่ของโลกในเอเชีย

รศ. ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 ต่อ 1308 E-mail: fsciccn@ku.ac.th

Read more

ถั่วดอยดอกม่วงก่องกานดา พืชชนิดใหม่ของโลกในเอเซีย

รศ.ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444 ต่อ 1308 E-mail: fsciccn@ku.ac.th

Read more