ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก. 1

อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2397-6704

Read more

ผลิตภัณฑ์สแน็คเพื่อสุขภาพ แหล่งโปรตีนจากเนื้อไก่

ผศ.ดร. นพรัตน์ ปราบสงบ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 02-562-5044 ext 5563

Read more

ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ ฝักสีม่วง โดย ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์

ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ ฝักสีม่วง ผลิตฝักสดเฉลี่ย 2,000 – 2,800 ก.ก./ไร่ ฝักสีม่วงเข้ม ฝักพองช้า ปลูกได้ตลอดปี มีคุณค่าโภชนาการสูง ติดต่อได้ที่ ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์ ฝ่ายปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน โทร. 0-3435-1399 ผลงานวิจัย: ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์ ฝ่ายปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more