เครื่องบังคับสุกรแบบถอดประกอบได้

ผศ.น.สพ.ดร. นิติพงศ์ หอมวงษ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 09-4291-4063 

Read more