สกว.ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://academics.trf.or.th/

Read more

สกว.จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยเรื่องยางพาราไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์(ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ หากสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งยืนยันการร่วมประชุมที่

Read more