สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้    1) ป-3.1(ช)7.11.62/ การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.วิไล เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลฯ โครงการวิจัย “บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน ” หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์เรวัตร ธรรมาอภิรมย์

Read more

สวพ.มก.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนฯ ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 1. ก-ษ(ช)3.59/ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน –

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมติดตาม ผลงานวิจัย “การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัย “การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ศึกษา หัวหน้าสวนป่าตลอดจนบุคลากรที่อำนวยความสะดวกมาตลอด ณ สวนป่าขุนแม่คำมี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more